Centar svakodnevno sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama, ali i sa međunarodnim organizacijama/donatorima kroz realizaciju različitih projekata. Centar za socijalni rad Travnik je bio jedan od implementiranih partnera u toku relizacije Projekta „Podrška Socijalnom sektoru u BiH“ koji je finansirala Vlada Finske a u početnoj fazi (1999.-2001.) Projekat su impementirali UNDP i IBHI (Nezavisni biro za humanitarna pitanja). U produžetku realizacije projekta od strane IBHI-a a u periodu od 2001.-2003. godine, Centar za socijalni rad je i dalje bio jedan od ključnih aktera u polju socijalne zaštite na području općine Travnik-

Rezultati saradnje Centra sa gore pomenutim organizacijama je implementacija Projekta „Podrška socijalnom sektoru BiH“ su se ogledali u sljedećem:

  • Izvršena rekonstrukcija zgrade Centra za socijalni rad kojom je dograđen sprat zgrade Centra i u sklopu ove aktivnosti izvršeno je i kompletno opremanje istog (namještaj i tehnička oprema);
  • Putem seminara održanih od strane IBHI-jevog IT-tima, izvšena je edukacija osoblja u smislu korištenja kompjuterske opreme i različitih softwerskih programa (Word, Excell, internet explorer i dr.);
  • Putem profesionalnog treninga organiziranog od strane IBHI-ja i Helsinki Consaltig Gropu, u trajanju od 9 mjeseci, izvršena je dodatna edukacija i nadgradnja znanja socijalnih radnika ovog Centra te je omogućeno međusobno upoznavanje i razmjena iskustava profesionalaca socijalnog rada, vladinog i nevladinog sektora iz 4 općine BiH: Travnik, Jajce, Prijedor, K./B. Dubica;

U sklopu posebno usmjerenih projekata izrađenih i relizovanih od strane osoblja Centra izvršeno je:

– opremanje Prihvatne stanice na I spratu zgrade Centra – prihvatna stanica služi za prihvat maloljetnih lica, pronađenih u skitnji, i prihvat beba sa porodilišta ostavljenih od strane roditelja,

– uspostavljeno je i Bračno savjetovalište

– kućna njega za stara lica bez porodičnog staranja je obavljena u suradnji sa timom „ Našeg doma“ Travnik- ustanovom za smještaj starih lica,

– pružena pomoć odgojno zanemarenoj i zapuštenoj djeci i to kroz pružanje pomoći u odgojnom, obrazovnom, svajetodavnom pogledu i djelomično materijalnom,

– pružena pomoć samohranim roditeljima kroz primjenu metoda socijalnog rada, pružanja pomoći pri zapošljavanju i sl. Ove aktivnosti su rezultirale formiranjem Udruženja samohranih roditelja na području općine Travnik.

Centar je imao i aktivno učešće u izradi dvogodišnjih planova razvoja socijalne zaštite na području općine Travnik koji su usvojeni od strane Općinskog vijeća Travnik.