Centar za socijalni rad Travnik

Potreba za osnivanjem Centra za socijalni rad u Travniku ukazala se razvojem profesionalne prakse socijalnog rada, te je u julu/srpnju 1974. godine odlukom Izvršnog odbora općine dječija, socijalna, porodična zaštita i starateljstvo preneseno s nadležnosti Organa uprave općine u nadležnost Centra za socijalni rad Travnik.

Centar za socijalni rad Travnik je svoje zadatke izvršavao i u tijeku ratnih zbivanja, usprkos teškim materijalnim i ekonomskim uvjetima. Osim pružanja usluga socijalnog rada raseljenom, izbjeglom i domicilnom stanovništvu, većina usluga se u to vrijeme svodila na raspodjelu humanitarne pomoći različitih donatora i pomoći Svjetske banke.

Još 1996. godine Centar mijenja ime u JU Centar za socijalni rad Travnik, da bi odlukom Općinskog vijeća Travnik od 19. 12. 2001. godine došlo do ujedinjenja dva Centra koja su djelovala na području općine Travnik (JU Centar za socijalni rad Travnik i JU Centar za socijalni rad Nova Bila) u jednu ustanovu pod nazivom Javna ustanova Centar za socijalni rad Travnik, sa sjedištem u Travniku.

Integracijom dva Centra, povećan je stručni kadar Centra te je ova ustanova nastavila da pruža i nudi profesionalne, socijalne, prave i druge usluge, čime je kompletirana i unaprijeđena usluga koju dobivaju svi korisnici i time efikasnije ostvarena prava korisnika.

Materijalne troškove Centra i plaće zaposlenih, finansira Općina Travnik kao osnivač ove ustanove, dok Ministarstvo za zdravstvo i socijalnu politiku SBK/KSB pokriva djelatnosti u oblasti socijalnoj zaštiti a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom SBK/KSB.

Centar svakodnevno sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama, ali i sa međunarodnim organizacijama/donatorima kroz realizaciju različitih projekata. Centar za socijalni rad Travnik je bio jedan od implementiranih partnera u toku relizacije Projekta „Podrška Socijalnom sektoru u BiH“ koji je finansirala Vlada Finske a u početnoj fazi (1999.-2001.) Projekat su impementirali UNDP i IBHI (Nezavisni biro za humanitarna pitanja). U produžetku realizacije projekta od strane IBHI-a a u periodu od 2001.-2003. godine, Centar za socijalni rad je i dalje bio jedan od ključnih aktera u polju socijalne zaštite na području općine Travnik-

Rezultati saradnje Centra sa gore pomenutim organizacijama je implementacija Projekta „Podrška socijalnom sektoru BiH“ su se ogledali u sljedećem:

 • Izvršena rekonstrukcija zgrade Centra za socijalni rad kojom je dograđen sprat zgrade Centra i u sklopu ove aktivnosti izvršeno je i kompletno opremanje istog (namještaj i tehnička oprema);
 • Putem seminara održanih od strane IBHI-jevog IT-tima, izvšena je edukacija osoblja u smislu korištenja kompjuterske opreme i različitih softwerskih programa (Word, Excell, internet explorer i dr.);
 • Putem profesionalnog treninga organiziranog od strane IBHI-ja i Helsinki Consaltig Gropu, u trajanju od 9 mjeseci, izvršena je dodatna edukacija i nadgradnja znanja socijalnih radnika ovog Centra te je omogućeno međusobno upoznavanje i razmjena iskustava profesionalaca socijalnog rada, vladinog i nevladinog sektora iz 4 općine BiH: Travnik, Jajce, Prijedor, K./B. Dubica;

U sklopu posebno usmjerenih projekata izrađenih i relizovanih od strane osoblja Centra izvršeno je:

– opremanje Prihvatne stanice na I spratu zgrade Centra – prihvatna stanica služi za prihvat maloljetnih lica, pronađenih u skitnji, i prihvat beba sa porodilišta ostavljenih od strane roditelja,

– uspostavljeno je i Bračno savjetovalište

– kućna njega za stara lica bez porodičnog staranja je obavljena u suradnji sa timom „ Našeg doma“ Travnik- ustanovom za smještaj starih lica,

– pružena pomoć odgojno zanemarenoj i zapuštenoj djeci i to kroz pružanje pomoći u odgojnom, obrazovnom, svajetodavnom pogledu i djelomično materijalnom,

– pružena pomoć samohranim roditeljima kroz primjenu metoda socijalnog rada, pružanja pomoći pri zapošljavanju i sl. Ove aktivnosti su rezultirale formiranjem Udruženja samohranih roditelja na području općine Travnik.

Centar je imao i aktivno učešće u izradi dvogodišnjih planova razvoja socijalne zaštite na području općine Travnik koji su usvojeni od strane Općinskog vijeća Travnik.

Uloga i zadaci Centra za socijalni rad, Travnik

Zadaci i uloge Centra za socijalni rad su:

 • Pružanje pomoći pojedincu i grupama koji su se našli u stanju socijalne potrebe,
 • Zaštita djeteta, djece bez jednog ili oba roditelja
 • Porodična zaštita, mirenje bačnih drugova, bračno savjetovanje, povjeravanje malodobne djece na brigu i vaspitanje,
 • Zaštita civilnih žrtava rata,
 • Rad sa maloljetnicima, odgojno zanemarenim i zapuštenom djecom,
 • Sprovođenje disciplinskih i odgojnih mjera po nalogu Suda,
 • Prihvatna stanica za maloljetnike i akutne slučajeve,
 • Zaštita invalidnih lica i djece sa posebnim potrebama,
 • Smještaj u ustanove socijalne zaštite,
 • Preventivni rad u suzbijanju alkoholizma i narkomanije,
 • Evidentiranje socijlnih pojava, socijalnih problema i slučajeva,
 • Planiranje programa mjera za rješavanje i suzbijanje socijalnih pojava,
 • Koordinacija i saradnja sa svim subjektima na području općine Travnik i SBK/KSB,
 • Upoznavanje lokalne zajednice sa programima Centra za socijalni rad sa postignutim rezultatima,
 • Edukacija socijalnih radnika.

Normativni akti

Osnovni normativni akti JU Centra za socijalni rad, Travnik su:

 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i posiu radnih zadataka,
 • Pravilnik o radu, plaćama i drugim naknadama,
 • Pravilniki o radu Stručnog tima,
 • Pravilnik o radu Prihvatne stanice,

Centar u svom svakodnevnom radu prvenstveno koristi:

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom,
 • Porodični zakon,
 • Zakon o upravnom postupku,
 • Krivični zakon sa posebnim osvrtom na maloljetničku delikvenciju,
 • Zakon o parničnom postupku,
 • Zakon o nasilju u porodici.

Struktura i broj zaposlenih

U Centru je zaposleno 10 osoba. Sedmično se održavaju sastanci stručnog tima na kojima se iznose i diskutuju posebno teški slučajevi, te se razmjenom mišljenja traže rješenja za iste, a istovremeno se socijalni radnici međusobno informišu o postignutim radnim rezultatima. U svom radu socijalni radnici se vode pristupima profesionalnog socijalnog rada (poštivanje ličnosti i dostojanstva klijenta, čuvanje profesionalne tajne i dr.)

Stručni tim čine socijalni radnici i pravnik.

Metode rada

U svakodnevnom radu sa klijentima socijalni radnici Centra za socijalni rad Travnik se koriste sljedećim metodama rada:

 • Rad s pojedincem,
 • Organizovanjem grupnog rada,
 • Intervju,
 • Analiza prikupljenih podataka,
 • Proučavanje dokumentacije,
 • Saradnja i koordinacija.

Korisničke grupe

Korisničke grupe JU Centra za socijalni rad Travnik su korisnici socijalne zaštite:

 • Djeca bez roditeljskog stranja,
 • Odgojno zanemarena djeca,
 • Odgojno zapuštena djeca,
 • Dijeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama,
 • Lica ometena u psihičkom i fizičkom razvoju i lica sa invaliditetom,
 • Materijalno neosigurana i za rad nesposobna lica,
 • Stara lica bez porodičnog staranja,
 • Lica sa društveno negativnim ponašanjem,
 • Lica i porodice u stanju socijalne potrebe,
 • Civilne žrtve rata,
 • Porodice s djecom.

Koordinaciona mreža Centra za socijalni rad s drugim institucijama i organizacijama

U svakodnevnom radu Centar za socijalni rad Sarađuje sa drugim institucijama iz vladinog i nevladinog sektora. Značajno je naglasiti i dobru i uspješnu saradnju koju Centar ima i sa privatnim sektorom a sve u svrhu pružanja pomoći korisnicima socijalne zaštite.

Slijedi pregled istih:

 • Općina Travnik,
 • SBK/KSB,
 • Biro za zapošljavanje,
 • Zavod za zdravstveno osiguranje,
 • Zavod za javno zdravstvo,
 • Općinski sud Travnik,
 • Osnovne i srednje škole,
 • Dom zdravlja,
 • Centar za mentalno zdravlje,
 • Kantonalna bolnica,
 • Dom za sještaj starih lica,
 • JU Bosanski kulturni centar,
 • Nezavisni biro za humanitarna pitanja (IBHI) i dr. Međunarodne organizacije,
 • Međunarodni crveni križ,
 • Udruženje/udruga samostalnih Privrednika UPUT Travnik,
 • H.O. „Alter Art“,
 • Udruženje građana „In media res“,
 • Nevladina organiacija HHC (Hope and Home for Children)
 • H.O Merhamet
 • H.O. Crveni križ,
 • OSCE,

i druge nevladine organizacije aktivne u javnom sektoru.

Add a Comment