Natječaj za prijem pripravnika na određeno vrijeme

Na temelju odredbi članaka 3., 4. i 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB te članaka 2. do čl. 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Travnik (prečišćeni tekst) br. 01-530-187-4 od 18.06.2020. godine te na temelju Odluke v.d. Ravnatelja o raspisivanju natječaja br. 01-530-388-1 od 08.12.2021. godine, v.d. ravnatelj Centra za socijalni rad Travnik,  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za prijem pripravnika na određeno vrijeme u JU Centru za socijalni rad Travnik

 

Raspisuje se natječaj za izbor:

 1. Pripravnika sa završenim Fakultetom socijalnog rada na određeno vrijeme do godinu dana u Centru za socijalni rad Travnik, 1 izvršitelj, i
 2. Pripravnika sa završenim Ekonomskim fakultetom na određeno vrijeme do godinu dana u Centru za socijalni rad Travnik, 1 izvršitelj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

Za radno mjesto pod brojem 1.:

 • Završen Fakultet socijalnog rada, VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno završen prvi ciklus dodiplomskog studija Fakulteta socijalnog rada koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, 1 izvršitelj.

Za radno mjesto pod brojem 2.:

 • Završen Ekonomski fakultet, VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno završen prvi ciklus dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, 1 izvršitelj.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

 

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na Natječaj,
 • Životopis (CV),
 • Uvjerenje o državljanstvu (Original ili ovjerena kopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) (Original ili ovjerena kopija),
 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma) (Original ili ovjerena kopija),
 • Ovjerena izjava da kandidat nema radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen Odredbom, Čl. IX 1. Ustava BiH

 

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 10 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja i oglasnoj ploči ustanove, počevši od 22.12.2021. g.

Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu:

JU Centar za socijalni rad Travnik

Ul.  Lukačka, Br.3.

Sa naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Travnik, 22.12.2021. god.                                                       CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TRAVNIK

V.d. Ravnatelj Centra

Valentin Matošević, dipl.oec.