Pravo na dječiji dodatak u skladu sa Kantonalnim zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom imaju: (čl. 144)

  • dijete bez oba roditelja ili bez jednog roditelja ili dijete pod starateljstvom;
  • dijete ometeno u psihičkom ili tjelesnom razvoju, dijete sa teškom neizlječivom bolešću ili dijete civilna žrtva rata sa najmanje 60% invalidnosti;
  • dijete iz porodice u kojoj su oba roditelja ili jedan roditelj nesposoban za samostalni život i rad s najmanje 70% invalidnosti
  • dijete korisnika stalne novčane pomoći.

Visina dječijeg dodatka za 2018. godinu na području SBK/KSB iznosi 31,41KM.