Naša djelatnost

Djelatnost JU Centar za socijalni rad Travnik obavlja se radi zadovoljavanja osnovnih potreba građana općine u socijalnoj, dječijoj, porodičnoj i zaštiti civilnih žrtava rata, starateljstva i drugih poslova i zadataka utvrđenih zakonima.

U skladu sa zadacima koji proizilaze iz djelatnosti, službe našeg Centra rade prioritetno na sljedećim poslovima:

  1. Zaštita djece bez roditeljskog staranja

U ukupnoj zaštiti djece i omladine, dominantno mjesto zauzimaju djeca bez roditeljskog staranja. U dosadašnjoj praksi , zaštita ove djece ostvarila se uglavnom kroz dva osnovna oblika smještaja u dječiji dom i smještaj u drugu porodicu. Osnovni cilj našeg Centra jeste da smanji institucionalni oblik smještaja te da se više koristi obiteljski smještaj koji je daleko humaniji za djecu.

  1. Zaštita osoba ometenih u psihičkom i fizičkom razvoju

Problemi oko zaštite osoba ometenih u psihičkom i fizičkom razvoju su vezani za otkrivanje njihove bolesti, ocjenjivanje sposobnosti te razvrstavanje. Ovaj oblik zaštite se najčešće javlja kod djece predškolskog i školskog uzrasta.

  1. Zaštita starih osoba bez porodičnog staranja

U dosadašnjoj praksi socijalnog rada osnovni oblik zaštite starih osoba bio je smještaj u odgovarajuće socijalno medicinske ustanove. Ovakva prakse se počela mjenjati u posljednje vrijeme u smislu da se smještaj starih osoba vrši i u druge hraniteljske porodice.

  1. Poslovi iz oblasti iz starateljstva

Maloljetnim osobama bez roditeljskog staranja kao i punoljetnim osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koji nisu u mogućnosti da se staraju o svojim pravima i interesima, putem starateljstva se pruža posebna društvena zaštita. U radu ovog Centra posebna pažnja je posvećena djeci bez roditeljskog staranja koja se nalaze u srodničkim porodicama, vrši se popis njihove imovine, te pored imovinske zaštite Centar se stara i o osobnoj zaštiti takve djece. U protekloj godini 4. malodobne djece bez roditeljskog staranja stavljeno je pod starateljstvo i jedno odraslo lice kome je oduzeta poslovna sposobnost.

  1. Zaštita civilnih žrtava rata

U julu 2006. godine na snagu je stupio Federalni zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti porodica s djecom i zaštiti CŽR-a, koji je, između ostalog, unio velike promjene u oblasti zaštite civilnih žrtava rata. Te promjene su pogotovo bile izražene kod određivanja novčanih iznosa za navedenu kategoriju. Novčani iznosi za ovu kategoriju korisnika su daleko veći. Ovaj Centar je uveo u pravo 149 korisnika civilnih žrtava rata.

  1. Naknada na ime porodiljskog bolovanja

Ovaj oblik pomoći se priznaje ženi majci koja je u stalnom radnom odnosu u visini 50% od šestomjesečnog prosjeka njene plaće, te se priznaje i ženi majci koja nije u radnom odnosu u vidu jednokratne pomoći za opremu novorođenčeta i jednokratne pomoći za porodilju. Ukupan iznos za ova dva oblika jednokratne pomoći je 320.00 KM.

Add a Comment