Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju odredbi članaka 3., 4. i 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB, te članaka 2. do čl. 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Travnik (prečišćeni tekst) br. 01-530-187-4 od 18.06.2020. godine, te na temelju Odluke v.d. Ravnatelja o raspisivanju natječaja br. 01-530-233/22 od 10. 06. 2022.godine, v.d. ravnatelj Centra za socijalni rad Travnik,  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centru za socijalni rad Travnik

I

Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Travnik u radnom vremenu 07:00 – 15:30, na radno mjesto:

 

 • Referent za administrativne i poslove statistike

Opis poslova:

Referent za administrativne i poslove statistike obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa važećim zakonskim propisima i obavezama, a posebnodefiniranih Članom 51.,Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka Ustanove.

II

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

OPĆI UVJETI:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost
 • da u posljednje tri (3) godine od dana objavljivanja natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

POSEBNI UVJETI:

 • Završena srednja stručna sprema (SSS – IV stupanj) društvenog smjera, tehničkog smjera
 • Poznavanje rada na računaru
 • Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

III

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na Natječaj,
 • Životopis (CV),
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) (original ili ovjerena kopija),
 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi – diploma, (original ili ovjerena kopija),
 • Dokaz o potrebnom radnom iskustvu nakon sticanja diplome SSS
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (certifikat)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen Odredbom, Čl. IX 1. Ustava BiH
 • Ovjerena izjava da kandidat u posljednje tri (3) godine od dana objavljivanja natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere
 • Napomena: Kandidat/kinja koji bude izabran/a će biti obavezan/na dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo / njezino zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta

IV

Kandidat/kinja koji/ja prema posebnom zakonu imaju prednost pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj i svu potrebnu dokumentaciju, trebaju priložiti odgovarajuće dokumente (potvrda, uvjerenje i sl.) kojim dokazuju navedeno.

V

Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos na predviđeno radno mjesto, pored razmatranja dostavljene dokumentacije, zasnivat će se na održavanju pismenog ispita i intervjua sa svakim kandidatom/kinjom

VI

Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu:

 

JU Centar za socijalni rad Travnik

Ul.  Lukačka, br.3.

Sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Za dodatna obavještenja informacije se mogu dobiti na broj telefona 030 / 511 – 412, u vremenu 07:00 – 15:30.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja i oglasnoj ploči ustanove, počevši od 15. 06. 2022.godine.

 

 

Travnik, 13. 06. 2022. god.                                                  CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TRAVNIK

V.d. Ravnatelj Centra

Valentin Matošević, dipl.oec.