Z A K O N O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA S DJECOM SBK I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom (u daljnjem tekstu: Zakon), na području Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton)…