Broj: 01-530-sl

Datum: 24.10.2023.g.

PREDMET: OBAVIJEST

Poštovani,

Svi korisnici prava na dječiji doplatak i prava na stalnu novčanu pomoć imaju pravo na jednokratnu materijalnu pomoć prema javnom pozivu za selekciju energetskih siromašnih domaćinstava.

Takoder domaćinstva u kojima dijete živi sa jednim roditeljem ili bez oba roditelja imaju pravo na ovu pomoć uz imovinski cenzus od 543.00 KM.

• Korisnici stalne novčane pomoći koji su to pravo koristili do kraja 2022 godine.

• Korisnici DD koji su to pravo koristili zakljucno sa 31.05.2023 godine.

• Ako je nastupila smrt jednog oba roditelja ili dijetetu nije priznato očinstvo.

Nisu Vam potrebne potvrde iz Centra za socijalni rad koje dokazuju vaš status!

PRAVO SE OSTVARUJE ISKLJUČIVO NA VAŠ ZAHTJEV I PO PODNESENOJ PRIJAVI!!!

Rok za podnošenje prijave je do 10.11.2023!

v.d. RAVNATELJ

Valentin Matošević, dipl.ecc.