Djelatnost JU Centar za socijalni rad Travnik obavlja se radi zadovoljavanja osnovnih potreba građana općine u socijalnoj, dječijoj, porodičnoj i zaštiti civilnih žrtava rata, starateljstva i drugih poslova i zadataka utvrđenih zakonima. U skladu sa zadacima koji proizilaze iz djelatnosti, službe našeg Centra rade prioritetno na sljedećim poslovima: Zaštita…