Pravo na dječiji dodatak u skladu sa Kantonalnim zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom imaju: (čl. 144) dijete bez oba roditelja ili bez jednog roditelja ili dijete pod starateljstvom; dijete ometeno u psihičkom ili tjelesnom razvoju, dijete sa teškom neizlječivom bolešću ili…