Na temelju odredbi članaka 3., 4. i 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB, te članaka 2. do čl. 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Travnik (prečišćeni tekst) br. 01-530-187-4 od 18.06.2020. godine, te na temelju Odluke v.d. ravnatelja o raspisivanju natječaja br. 01-530-81/24 od 22.02.2024. godine, v.d. ravnatelja JU Centar za socijalni rad Travnik,  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centru za socijalni rad Travnik

I

-Radna mjesta-

Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Travnik u radnom vremenu 07:00 – 15:30, na radna mjesta:

 

 1. Referent za poslove protokola i arhive
 2. Radnik na održavanju čistoće / kurir
 3. Pedagog
 4. Pravnik

II

-Opći i posebni uvjeti-

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

      OPĆI UVJETI:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost
 • da u posljednje tri (3) godine od dana objavljivanja natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

POSEBNI UVJETI:

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: SSS – IV stupanj društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, jedna (1) godina radnog iskustva

 

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: osnovna ili srednja škola, položen vozački ispit „B“ kategorije, jedna (1) godina radnog iskustva

 

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 3.: VSS – VII stručne spreme sa minimalno 240 ECTS bodova, završen Pedagoški, Filozofski ili drugi fakultet sa odsjekom ili smjerom Pedagog, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit „B“ kategorije, jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 4.: VSS – VII stručne spreme sa minimalno 240 ECTS bodova, završen Pravni fakultet, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit „B“ kategorije, jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

III

-Potrebna dokumentacija-

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na Natječaj,
 • Životopis (CV),
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) (original ili ovjerena kopija),
 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi – diploma, (original ili ovjerena kopija),
 • Dokaz o potrebnom radnom iskustvu nakon sticanja diplome
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (certifikat za radna mjesta 1., 3. i 4.)
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen Odredbom, Čl. IX 1. Ustava BiH
 • Ovjerena izjava da kandidat u posljednje tri (3) godine od dana objavljivanja natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

Napomena: Kandidat/kinja koji bude izabran/a će biti obavezan/na dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo / njezino zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta

IV

-Prednost pri zapošljavanju-

Kandidat/kinja koji/ja prema posebnom zakonu imaju prednost pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj i svu potrebnu dokumentaciju, trebaju priložiti odgovarajuće dokumente (potvrda, uvjerenje i sl.) kojim dokazuju navedeno.

V

-Pismeni ispit i intervju-

Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos na predviđeno radno mjesto, pored razmatranja dostavljene dokumentacije, zasnivat će se na održavanju pismenog ispita i intervjua sa svakim kandidatom/kinjom

VI

-Način prijavljivanja-

Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu:

JU Centar za socijalni rad Travnik

Ul.  Lukačka, br.3.

Sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Za dodatna obavještenja informacije se mogu dobiti na broj telefona 030 / 511 – 412, u vremenu 07:00 – 15:30.

Napomena: Rok za podnošenje prijave na natječaj je 10 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja, putem Službe za zapošljavanje SBK/KSB, oglasnoj ploči i web stranici ustanove.

 

Travnik, 26.02.2024. god.

v.d. RAVNATELJA:

Valentin Matošević, dipl.oec. 

 

ORIGINALNI DOKUMENT ZA PREUZIMANJE: Natječaj za izbor zaposlenika-OVJEREN